7 mins read

Obtinere autorizatie de mediu – Selcolect SRL

Autorizatia de Mediu este actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare ai unei activitati existente sau a unei activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea in functiune / conform prevederilor art.2 din OUG 195/2005 privind Protectia Mediului aprobata cu modificari prin Legea 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Lipsa Autorizatiei de Mediu se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 60.000 lei.

Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu sunt obligatorii atât pentru desfăşurarea activităţilor existente, cât şi pentru începerea activităţilor noi, conform prevederilor art.5 din Ordinul nr.1798/2007 al Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Lista activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului este conform Anexei nr. 1 din Ordinul nr. 1798/2007 al Ministrului Mediului si Dezvoltării Durabile pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu este reglementată de următoarele acte normative:

 1. Ordinul nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu;
 2. H.G. nr.1635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului si Pădurilor;
 3. Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice;
 4. OUG nr.152/2005privind prevenirea şi controlul integrat al poluării;
 5. Legea apelor nr.107/1996 cu modificările si completările ulterioare.

Sunteţi obligat să obţineţi autorizaţia de mediu atunci cånd începeţi o activitate, doar că procedurile de emitere ale acestor autorizaţii diferă în funcţie de impactul pe care activitatea dumneavoastră îl va avea asupra mediului înconjurător.

Astfel, există trei tipuri de activităţi, clasificate în funcţie de impactul pe care acestea îl au asupra mediului:

1. Activităţi cu impact nesemnificativ asupra mediului, pentru care nu este necesară obţinerea autorizaţiei de mediu. În general, în cazul în care activitatea dumneavoastră se încadrează aici, va trebui să daţi o declaraţie pe proprie răspundere;

2. Activităţi cu impact redus asupra mediului, pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei de mediu. În cazul în care activitatea dumneavoastră se încadrează aici, va trebui să depuneţi o fişă de prezentare a activităţii;

3. Activităţi cu impact semnificativ asupra mediului, pentru care există o procedură specială de autorizare, spre deosebire de procedura prezentată mai sus. Pentru aceste activităţi va fi necesară efectuarea unui bilanţ de mediu.

Există tabele în care sunt trecute activităţile care se încadrează în cele trei categorii de mai sus.

Pentru ca încadrarea activităţii dumneavoastră, ca dăunătoare mediului sau nu, să fie corectă va trebui făcută o prezentare detaliată, dar succintă a activităţii pe care aveţi de gånd să o începeţi. Astfel, în funcţie de declaraţia pe proprie răspundere, respectiv de prezentare a activităţii dumneavoastră se va decide în ce măsură activitatea dumneavoastră este dăunătoare mediului.

Pentru a putea obţine autorizaţia de mediu, va trebui să parcurgeţi mai mulţi paşi. Primul pas va fi să mergeţi la Biroul unic şi să depuneţi cererea de înregistrare în care veţi trece atåt datele de identificare a sediului social, cåt şi activităţile pe care urmează să le întreprindeţi. De reţinut este că atunci cånd treceţi activităţile va trebui să le treceţi conform nomenclatorului CAEN.

Documente solicitate pentru obţinerea autorizaţiei

Va mai trebui să depuneţi, de asemenea, următoarele acte:

• autorizaţia de mediu valabilă sau copie de pe adresa de solicitare a autorizaţiei de mediu la inspectoratul teritorial de protecţia mediului, dacă acestea există;

• declaraţia pe proprie răspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.3 – pct. I, pentru activităţile cu impact nesemnificativ asupra mediului, astfel menţionate în anexa nr. 4.1;

• fişa de prezentare a activităţii, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.4, pentru activităţile cu impact redus sau semnificativ asupra mediului, astfel menţionate în anexa nr. 4.1;

• planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă al obiectivului;

• dovada achitării tarifului şi taxei aferente analizei documentaţiei.

Societatea Comerciala SELCOLECT SRL ( www.selcolect.ro ) este calificata pentru realizarea serviciilor suport privind obligatiile de mediu pe care societatea Dvs. le are ca generator de deseuri din propria activitate, sau colector / reciclator, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Obligatiile de mediu se stabilesc de catre specialisti in gestionarea deseurilor, pentru fiecare categorie de deseu generat si / sau colectat / transportat, in concordanta cu obiectul de activitate cod CAEN al firmei Dvs.

Servicii oferite de Selcolect SRL:

 • Organizarea gestiunii deseurilor generate pe amplasament
 • Organizarea interna privind colectarea separata a deseurilor generate
 • Incadrarea deseurilor generate conform listei nationale a deseurilor
 • Intocmirea listei deseurilor generate
 • Elaborarea si completarea registrului de evidenta a deseurilor generate
 • Intocmirea evidentei gestiunii deseurilor generate, conform HG 856/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Intocmirea si transmiterea raportarilor catre Agentia de Mediu
 • Evidenta ambalajelor si a deseurilor de ambalaje generate
 • Identificarea obligatiilor de plata la Fondul pentru Mediu
 • Calculul contributiilor , transmiterea si depunerea declaratiilor la Administratia Fondului pentru Mediu
 • Reprezentarea firmei in relatile cu Garda de Mediu, Politia Locala / Mediu
 • Elaborarea si intocmirea documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de Mediu
 • Elaborarea si intocmirea documentatiei pentru obtinerea Acordului de preluare ape uzate
 • Intocmirea documentatiei necesare pentru conformarea cu prevederile legale de mediu si de gestiunea deseurilor
 • Elaborarea Planului de Masuri pentru combaterea poluarilor accidentale pe amplasament
 • Instruirea periodica a angajatilor privind aspectele de mediu si constientizarea acestora privind colectarea separata a deseurilor
 • Elaborarea planului pentru Prevenirea si minimizarea generarii deseurilor, inclusiv a deseurilor de ambalaje
 • Elaborarea de Instructiuni de lucru / Proceduri proprii pe amplasament pentru colectarea separata a deseurilor
 • Consultanta de mediu
 • Consultanta in domeniul Managementul Deseurilor conform prevederilor inscrise in Legea 211/2011 si legile subsecvente
 • Externalizarea serviciului de Protectia Mediului
 • Externalizarea serviciului de Gestiune a Deseurilor generate

Alte activitati: Gestiunea deseurilor, Evidenta deseurilor, Legea mediului, Agentia mediului, Garda de mediu, Autorizatie mediu, Avize de mediu, Fondul pentru mediu, Ape uzate, Management mediu, Consultanta de mediu, Legea 211 din 2011.

Lasă un răspuns